Ansøg om midler fra festivalforeningen

Baggrund for uddeling af overskuddet

DER ER LUKKET FOR UDDELING AF 2023 OVERSKUD

Foreningen bag Jelling Musikfestival har til formål:
- at støtte initiativer til gavn for idræt, kultur samt almennyttige og sociale indsatser – med særligt fokus på børn og unge

For at sikre opfyldelsen af dette formål, uddeler foreningen årligt overskuddet fra foreningens momsfritagne arrangementer.

Principper for uddeling
Helt overordnet fastlægges hvilke formål og modtagere der kan uddeles midler til, af momsloven samt Foreningen Jelling Musikfestivals vedtægter. Alle uddelinger skal således godkendes af Skat.

På baggrund af foreningens vedtægter kan der uddeles til aktiviteter og projekter indenfor idræt, kultur og socialt arbejde. Det prioriteres at uddele lokalt og regionalt, men der kan sekundært uddeles nationalt.

Det prioriteres at uddele til projekter hvor der er en medfinansiering fra ansøger selv, andre fonde eller lignende.

Der uddeles ikke til driftsomkostninger (husleje, vedligehold og lønninger) eller enkeltpersoner.

Hvilke projekter/modtagere der kan uddeles til, afgrænses yderligere af Momslovens bestemmelser, der fastsætter at der alene kan uddeles til projekter der opfylder følgende betingelser:

 • Almennyttigt formål f.eks. Sygdomsbekæmpelse, Forebyggende børne- og ungdomsarbejde, Ulandshjælp, Kirkeligt arbejde, Amatøridrætsarbejde, uddannelse.
  • Herunder: opførelse/vedligeholdelse/udvikling af idrætshaller, spejderhytter, fritidscentre, naturlegepladser, SFO'er og klubber for børn og unge.
 • Aktiviteten skal være direkte relateret til modtagers almennyttige formål. F.eks. kan der ikke uddeles til sociale arrangementer i en idrætsforening, mens der godt kan uddeles til idrætsaktiviteter (f.eks. et håndboldstævne).
  • Derimod kan der godt uddeles til sociale arrangementer, hvis det er selve det almennyttige formål for modtager (eks. camps for alvorligt syge børn og forældre, socialt familiearbejde)
 • Ved uddeling til opførelse af faciliteter/indretning af haller mv. er det en forudsætning at lokalerne/indretningen kun i meget begrænset omfang anvendes til momspligtige aktiviteter (eks. udlejning til kurser, konferencer, koncerter mv.)
 • Ved uddeling til naturlegepladser, shelter o. lign. er det en forudsætning at der er offentlig og gratis adgang.
 • Uddelingen skal komme en videre kreds af personer til gode

Formkrav til modtagere

- Det skal af modtagers vedtægt fremgå at foreningens formue i tilfælde af opløsning skal anvendes indenfor foreningens formål og altså IKKE kan overdrages til medlemmer af foreningen

- Modtager skal være ”direkte” arrangør af den almennyttige aktivitet, der kan dermed ikke uddeles til støtteforeninger.

Uddelinger må ikke foretages til:

 • Rejselegater
 • Turistforeningers almindelige arbejde
 • Løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l.
 • Lokalradio- og fjernsynsvirksomhed.
 • Arrangementer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse, er ikke almennyttige og kan derfor ikke få momsfritagelse.

Uddelingen vil normalt være betinget af, at beløbet der søges om, skal anvendes inden næstkommende 30/9. Hvis bevillingen ikke er indfriet inden næstkommende 30/9, bortfalder tilsagnet om uddeling, og beløbet tilgår den førstkommende uddelingsrunde. Der kan i enkelte tilfælde søges om forlængelse af tilsagnet.

Ansøgning

Der kan kun ansøges om uddeling via ansøgningsskema på Festivalens hjemmeside (se nedenstående formular).
Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes og foreningens/organisationens vedtægter skal vedhæftes ansøgningen. Din ansøgning er først modtaget korrekt, når du ser beskeden "Tak for din ansøgning" på siden.

Der kan løbende ansøges på festivalens hjemmeside. Ansøgningerne vil komme i betragtning, ved næstkommende uddelingsrunde efter at ansøgningen er modtaget. Der fastlægges årligt en deadline for, hvornår ansøgninger skal være indsendt, for at komme i betragtning på årets uddelingsmøde. Deadline annonceres på denne side, så snart den er fastlagt.

Det kan ikke forventes at ansøgningen bliver behandlet før ansøgningsfristen.
Det kan ikke forventes at Sekretariatet udtaler sig om ansøgninger.

Uddeling
Gennemsyn og udvælgelse af ansøgninger forestås af et uddelingsudvalg udpeget af foreningens bestyrelse.

Uddeling af midler vil ske en gang årligt – typisk vil det ske i december måned, men kan i enkelte tilfælde (ved annoncering) finde sted på andre tidspunkter.

Ansøgeren vil få tilsendt tilsagn/afslag hurtigst muligt og max 14 dage efter behandlingen af ansøgningerne til den e-mail, der er opgivet ved ansøgning. Udbetaling af midler forudsætter godkendelse af SKAT, og tidspunkt for udbetaling afhænger derfor af SKATs sagsbehandlingstid.
Efter godkendelse ved SKAT informeres modtagere af beløb om, hvordan pengene tilgår ansøgeren.


Næste uddelingsrunde

Der er lukket for uddeling af 2023 overskuddet

 

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling